ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. 16 ธันวาคม 2565ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์บันทึกสอนและถ่ายทอดสดแบบเคลื่อนที่ได้ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 7 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ElectronicBidding : e-bidding)
 2. 6 ธันวาคม 2565ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์บันทึกการสอนและถ่ายทอดสดแบบเคลื่อนที่ได้ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 7 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 13/2566 (ครั้งที่ 3)
 3. 29 พฤศจิกายน 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 3/1 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65107063036
 4. 22 พฤศจิกายน 2565ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 5. 21 พฤศจิกายน 2565ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์บันทึกการสอนและถ่ายทอดสดแบบเคลื่อนที่ได้ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 7 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 13/2566 (ครั้งที่ 2)
 6. 11 พฤศจิกายน 2565ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์สตูดิโอมัลติมีเดียดิจิทัล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ElectronicBidding : e-bidding)
 7. 1 พฤศจิกายน 2565ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจัดซื้อระบบการยืนยันตัวบุคคลแบบรวมศูนย์ (Single sign on) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ElectronicBidding : e-bidding)
 8. 28 ตุลาคม 2565ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์บันทึกการสอนและถ่ายทอดสดแบบเคลื่อนที่ได้ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 7 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 9. 27 ตุลาคม 2565ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ รถยนต์ (ตู้) จำนวน ๑ คัน
 10. 27 ตุลาคม 2565ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ
 11. 25 ตุลาคม 2565ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดเทคโนโลยีการถ่ายภาพและเคลื่อนย้ายสารพันธุกรรมเข้าสู่เซลล์สำหรับงานสเตมเซลล์และพันธุวิศวกรรม แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 12. 25 ตุลาคม 2565ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องวัดปฏิกิริยาไมโครเพลทแบบมัลติโหมดเพื่อการพัฒนานวัตกรรมสมุนไพร แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 13. 18 ตุลาคม 2565ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์สตูดิโอมัลติมีเดียดิจิทัล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65107206578
 14. 17 ตุลาคม 2565ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร ๓/๑ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65107063036
 15. 10 ตุลาคม 2565ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบการยืนยันตัวบุคคลแบบรวมศูนย์ (Single signon) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 8/2566
 16. 7 ตุลาคม 2565ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์โสตห้องเรียนมาตรฐานรองรับการเรียนการสอนวิถีใหม่ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ElectronicBidding : e-bidding)
 17. 5 ตุลาคม 2565ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 3/1 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน (ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2565 - 10 ตุลาคม 2565) เลขที่โครงการ 65107063036
 18. 3 ตุลาคม 2565ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจัดซื้อชุดตัดต่อดิจิทัลพร้อมออกอากาศออนไลน์ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด
 19. 29 กันยายน 2565ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารจันทรากาญจนาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 20. 22 กันยายน 2565ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดจัดซื้อเครื่องวัดปฏิกิริยาไมโครเพลทแบบมัลติโหมดเพื่อการพัฒนา นวัตกรรมสมุนไพร แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 11/2566