ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

--------------------------------------

           คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 665,000.00 บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงช่วงยูวี แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร   จำนวน 1 เครื่อง

    เป็นเงิน 100,000.00 บาท

๒. เครื่องบดและอัดเม็ด แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร                  จำนวน 1 เครื่อง

เป็นเงิน 80,000.00 บาท

๓. เครื่องวัดแรงดึงและแรงกด แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร           จำนวน 2 เครื่อง

เป็นเงิน 30,000.00 บาท

๔. เครื่องเขย่าตะแกรงร่อน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร               จำนวน 1 เครื่อง

เป็นเงิน 300,000.00 บาท

 1. เครื่องชั่งดิจิตอลทศนิยม 2 ตำแหน่ง แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

เป็นเงิน 20,000.00 บาท

 1. เครื่องชั่งดิจิตอลทศนิยม 4 ตำแหน่ง แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

เป็นเงิน 45,000.00 บาท

 1. เครื่องวัดค่ากรดด่าง แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เครื่อง

เป็นเงิน 90,000.00 บาท

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1. 1. มีความสามารถตามกฎหมาย
 2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
 5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
  ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
 6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
  การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

/-2- 7. เป็นบุคคล...


 1. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
 2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือต้องไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็น
  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
 3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
  ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
 4. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

           ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่.........................................................ระหว่างเวลา...................................น. ถึง................................... น.

           ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

           ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.chandra.ac.th  หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๙๔๒-๖๘๐๐ ต่อ ๕๐๐๗  ในวันและเวลาราชการ

 

                                                     ประกาศ ณ วันที่   พฤศจิกายน พ.ศ.2565

                                                                  

                                                                         

            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  สวัสดิ์นะที)

             คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทน

               อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม