ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจัดซื้อระบบการยืนยันตัวบุคคลแบบรวมศูนย์ (Single sign on) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ElectronicBidding : e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการประกวดราคาจัดซื้อระบบการยืนยันตัวบุคคลแบบรวมศูนย์ (Single sign on)
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ElectronicBidding : e-bidding)

 

--------------------------------------------------------------------

 

               ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบการยืนยันตัวบุคคลแบบรวมศูนย์ (Single sign on) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-Bidding) เลขที่ 8/๒๕๖6 ลงวันที่ 20 กันยายน 2565  นั้น

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗      จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจัดซื้อระบบการยืนยันตัวบุคคลแบบรวมศูนย์ (Single sign on) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(
e-bidding) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เมนเกียร์ จำกัด โดยเป็นผู้ผ่านคุณสมบัติ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นเงินทั้งสิ้น 3,950,000 บาท (สามล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ วันที่    1    พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖5

 

 

                                 (รองศาสตราจารย์สุมาลี  ไชยศุภรากุล)

                                                รักษาราชการแทน

                                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม