ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 3/1 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65107063036

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 3/1

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

--------------------------------------------------------------------

 

                   ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 3/1 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 14/2566 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565 นั้น

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 3/1 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอสทีพี อินตริเกต จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 33,389,000 บาท (สามสิบสามล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

 

 (รองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม