ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์บันทึกสอนและถ่ายทอดสดแบบเคลื่อนที่ได้ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 7 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ElectronicBidding : e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์บันทึกสอนและถ่ายทอดสดแบบเคลื่อนที่ได้
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 7 ชุด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ElectronicBidding : e-bidding)

 

--------------------------------------------------------------------

 

               ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์บันทึกสอนและถ่ายทอดสดแบบเคลื่อนที่ได้ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 7 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-Bidding)
๑3/๒๕๖6 (ครั้งที่ 3) ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 นั้น

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗      จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์บันทึกสอนและถ่ายทอดสด
แบบเคลื่อนที่ได้ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 7 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อแดพเทค จำกัด โดยเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
เป็นเงินทั้งสิ้น 4,415,646 บาท (สี่ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ วันที่   16   ธันวาคม  ๒๕๖5

 

 

 

(รองศาสตราจารย์สุมาลี  ไชยศุภรากุล)

 รักษาราชการแทน

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม