ประกาศ มจษ. เรื่อง การรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)