โครงการอบรมภาษาอาเซียน คณะมนุษย​ศาสตร์​และ​สังค มศาสตร์​ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครผู้สนใจอบรมภาษาขแมร์เพื่อการสื่อสารระดับต้น รุ่นที่ 18 และภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสารระดับต้น รุ่นที่ 5 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565

คลิก!!! รายละเอียดข่าวประกาศ

สอบถามเพิ่มเติม แพรตะวัน โทร 098 279 7466

สนใจสมัคร คลิก!!!

ภาษาขแมร์ รุ่นที่ 18 https://forms.gle/8WCZmK9eioK5PvHa9

ภาษาเมียนมา รุ่นที่ 5 https://forms.gle/RcQgxw4VkMkM3shg8