รับสมัครคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

รายละเอียดรับสมัครคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการฯ
    1. เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
    2. พัฒนากำลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบันและทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG
    3. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
    1. ประเภทบัณฑิตจบใหม่ : บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี และมีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงานที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่
    2. ประเภทประชาชน (ผู้สมัครแบบบุคคลจากตำบล) : ผู้ที่ถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพื้นที่ เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงและสามารถเดินทางมาปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ ที่ว่างงานหรือไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่

อัตราค่าตอบแทน
    1. ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี)    15,000     บาท/เดือน
    2. ประเภทประชาชน (ผู้สมัครจากบุคคลในตำบล)                        9,000     บาท/เดือน

ระยะเวลาการรับสมัคร
    รอบที่ 1  รับสมัคร   วันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2565    ประกาศผล    วันที่ 26 มิถุนายน 2565
    รอบที่ 2  รับสมัคร   วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2565    ประกาศผล    วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หลักฐานสำหรับการสมัคร ไฟล์นามสกุล JPEG, PNG,PDF
    1. สำเนาบัตรประชาชน
    2.TRANSCRIPT
    3. ใบสำเร็จการศึกษา

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

ระบบรับสมัครออนไลน์ >>>> https://u2t.ac.th

วีดีโอแนะนำการสมัคร >>>> สแกน qr-code