ประกาศกำหนดการสอบและวิธีการสอบ ภาคความรู้ความสามารถและทักษะทั่วไป (ภาค ก) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564

๑. รายละเอียดประกาศ

๒. แบบคำร้องขออนุญาตเข้ารับการซ้อมวิธีการสอบและเข้ารับการสอบ ภาค ก

       ขอให้ผู้สมัครสอบส่งแบบคำร้องขออนุญาตเข้ารับการซ้อมวิธีการสอบและเข้ารับการสอบ ภาคความรู้ความสามารถและทักษะทั่วไป (ภาค ก) ให้กับมหาวิทยาลัย ทาง Email: personnel_cru@chandra.ac.th ในรูปแบบไฟล์ PDF ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

กำหนดการซ้อมวิธีการสอบและกำหนดการสอบ (ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบ E - Testing)

     ๑)  กำหนดการซ้อมวิธีการสอบ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

          โดยผู้เข้ารับการซ้อมวิธีการสอบจะต้องเข้าระบบ Zoom เพื่อยืนยันตัวตน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ในเวลา ๐๙.๓๐ น.

          ทั้งนี้ หากผู้สมัครสอบไม่เข้าซ้อมวิธีการสอบในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถและทักษะทั่วไป (ภาค ก)ฯ ในวันสอบจริง

     ๒)  กำหนดการสอบ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

          โดยผู้เข้าสอบจะต้องเข้าระบบ Zoom เพื่อยืนยันตัวตน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ในเวลา ๐๙.๓๐ น. เพื่อให้กรรมการตรวจสอบความพร้อม และเริ่มทำข้อสอบในเวลา ๑๐.๐๐ น. หากเข้าระบบสอบหลังเวลาที่กำหนดเริ่มทำข้อสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ