ประกาศ มจษ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2564

รายละเอียดประกาศรับสมัคร Click!!!

รับสมัครระหว่างวันที่ 5 - 25 สิงหาคม 2564 ช่องทางออนไลน์เท่านั้น