ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายละเอียดประกาศ!!!

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. และเริ่มปฏิบัติราชการที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป