ประกาศการขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2563

รายละเอียดประกาศ!!!

ให้ผู้ที่สอบแข่งขันได้มารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 08.30-09.00 น. และเริ่มปฏิบัติราชการที่หน่วยงานต้นสังกัด ในวันที่ 1 เมษายน 2564 โดยนำเอกสารดังต่อไปนี้มาประกอบการรายงานตัว

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 4 ฉบับ
  2. สำเนาคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย จำนวน 2 ฉบับ
  4. สำเนาบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำนวน 1ฉบับ