ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 3)

รายละเอียดประกาศ CLICK!!!

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตามประกาศนี้ มารายงานตัว ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. พร้อมนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ และรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป มาประกอบการรายงานตัว โดยให้มารายงานตัวตามสถานที่ ดังนี้

       1. พื้นที่ดำเนินโครงการ กรุงเทพมหานคร ให้มารายงานตัว ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร

       2. พื้นที่ดำเนินโครงการ จังหวัดชัยนาท ให้มารายงานตัว ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 อาคารเทพหิรัณย์มหามงคลรัฐ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท จังหวัดชัยนาท