ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 2)

รายละเอียดประกาศ!!!

พื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้มารายงานตัว ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร
วันและตามเวลา ดังนี้ 

1. แขวงจตุจักร แขวงจันทรเกษม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 09.30 น. 
2. แขวงจอมพล แขวงสนามบิน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 – 10.30 น.
3. แขวงดอนเมือง แขวงสีกัน แขวงทรายกองดิน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 – 11.30 น.