ประกาศ มจษ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถและทักษะทั่วไป (ภาค ก) การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563

รายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก

สอบข้อเขียน ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมงานสารบรรณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ประกาศ วัน เวลา และสถานที่ สอบปฏิบัติการสอน ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563