ประกาศ มจษ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2562

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก!!!

คำรับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชา (เฉพาะบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม) คลิก!!!