ประกาศ มจษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 (เงินงบประมาณแผ่นดิน)

คลิก ประกาศ มจษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2561
คลิก รายละเอียดเฉพาะตำแหน่งที่ 1-5
คลิก รายละเอียดเฉพาะตำแหน่งที่ 6-11
คลิก ใบสมัครสอบแข่งขัน
คลิก บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบแข่งขัน