ประกาศ เรื่องบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2/2559 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2560

รายละเอียดของข่าวประกาศ