ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 (เงินงบประมาณแผ่นดิน)

รายละเอียดข่าวประกาศ 

(เอกสารรายละเอียดตำแหน่ง หน้า 1-7)

(เอกสารรายละเอียดตำแหน่ง หน้า 8-15)

(ใบสมัครสอบ,บัตรประจำตัวสอบ)