เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 การแสดงโขนผู้หญิงจันทรเกษม นารายณ์สิบปาง ชุด อสุรนิ้วเพชร โดยสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง ณ ลานประตูวังจันทรเกษม และรูปแบบออนไลน์

รูปกิจกรรมทั้งหมด