เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ บนฐานวิถีชีวิตใหม่ ประจำปี 2565

รูปกิจกรรมทั้งหมด