สภาวิชาการของมหาวิทยาลัย

ทำเนียบสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
   

ประธานสภาวิชาการ

   
ผศ.ราเชนทร์ เหมือนชอบ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
   
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   

รองศาสตราจารย์.ดร.จักรกริช  สังขมณี

ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ  เทพชัยศรี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.มานพ  ชูนิล

ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด  แทนออมทอง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

   
กรรมการจากคณาจารย์ประจำคณะ
   

ดร.กฤษณา  มณีรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิดานันท์  ชำนาญเวช

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมนทร์  บุญเจือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษย์  ปิ่นทองวิชัยกุล

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

ดร.สิริทิพ  วะศินรัตน์

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

   
เลขานุการสภาวิชาการ
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยพร ท่าจีน
กรรมการและเลขานุการ