แนะนำ มจษ.

 

 
ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(ดอกแคฝรั่ง)