ITA(2565)/ข้อมูลสาธารณะ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ข้อมูลที่เปิดเผย
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี O36.1 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต O37.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
O37.2  ภาพกิจกรรม อบรมนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562