ITA(2565)/ข้อมูลสาธารณะ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ข้อมูลที่เปิดเผย
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น O32.1 หน้าเว็บไซต์รวมช่องทางการติดต่อ
O32.2 เว็บบอร์ดแสดงช่องทางรับฟังความคิดเห็น
O32.3 หน้าเว็บไซต์เพื่อเสนอเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O33.1 รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
O33.2 ภาพกิจกรรมการเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2564
O33.3 ภาพกิจกรรมเวทีชุมชนเพื่อสำรวจข้อมูลบริบทชุมชน ปัญหา และความต้องการในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนริมคลองเปรมประชากร ครั้งที่ 1
O33.4 ภาพกิจกรรมเวทีชุมชนเพื่อสำรวจข้อมูลบริบทชุมชน ปัญหา และความต้องการในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนริมคลองเปรมประชากร ครั้งที่ 2
O33.5 ภาพกิจกรรม ประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเปิดเวทีชุมชน ร่วมกับผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชนวังหินและชุมชนหลัง วค จันทรเกษม