ITA(2565)/ข้อมูลสาธารณะ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลที่เปิดเผย
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O29.1 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ O30.1 หน้าเว็บเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
O30.2 หน้าเว็บการแจ้งเรื่องร้องเรียน
O30.3 Facebook Fan page
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี O31.1 หน้าเว็บเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
O31.2 หน้าเว็บสรุปเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
O31.3 สรุปสถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)