ITA(2565)/ข้อมูลสาธารณะ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อมูลที่เปิดเผย
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O25.1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
O25.2 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 (หน้า 28-32)
O25.3 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 (หน้า 74 – 85)
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล O26.1 หน้าเว็บไซต์สรุปรวมการดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O26.2 สรุปโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน/อัตรากำลัง สายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565
O26.3 เอกสารการจัดทำแผนกรอบอัตรากำลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2569
O26.4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
O26.5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
O26.6 ตัวอย่างการพัฒนาบุคลากร โดยการประชุมชี้แจงประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
O26.7 ตัวอย่างการพัฒนาบุคลากร ด้านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ ผลงานเชิงรุก ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
O26.8 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ เน้นภาระงานสอน
O26.9 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O27.1 หน้าเว็บไซต์หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่บังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O27.2 ตัวอย่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 1-3)
O27.3 ตัวอย่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2557 (ฉบับที่ 1-2)
O27.4 ตัวอย่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ว่าด้วยทุนฝึกอบรม ศึกษาดูงานและประชุมสัมมนาทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2552
O27.5 ตัวอย่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และวิธีการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
O27.6 ตัวอย่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่  2) พ.ศ.2551
O27.7 ตัวอย่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี O28.1 รายงานผลการดำเนินกิจกรรม และการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2564