ITA(2565)/ข้อมูลสาธารณะ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ข้อมูลที่เปิดเผย
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ O21.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2565
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O22.1 ประกาศที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O22.2 รวมประกาศที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน O23.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี พ.ศ. 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี O24.1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2564