ITA(2565)/ข้อมูลสาธารณะ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข้อมูลที่เปิดเผย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O18.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน O19.1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O20.1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)
O20.2 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี 2564