ITA(2565)/ข้อมูลสาธารณะ
การให้บริการ ข้อมูลที่เปิดเผย
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ O14.1 คู่มือ/ขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษา
O14.2 คู่มือ/ขั้นตอนการขอแก้เกรด I และ FM
O14.3 คู่มือภาคประชาชน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ O15.1 สถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ O16.1 รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ
E–Service O17.1 ระบบบริการการศึกษา