ITA(2565)/ข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลที่เปิดเผย
โครงสร้าง O1.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ข้อมูลผู้บริหาร O2.1 ผู้บริหารตามโครงสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อำนาจหน้าที่ O3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน O4.1 แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
ข้อมูลการติดต่อ O5.1 ช่องทางการติดต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง O6.1 พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
O6.2 พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
O6.3 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
O6.4 กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565