บริการออนไลน์

กองพัฒนานักศึกษา

บริการ 1 Facebook Fanpage : กองพัฒนานักศึกษา จันทรเกษม
               
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และช่องทางการติดต่อสื่อสารของกองพัฒนานักศึกษา ผ่าน www.faceook.com
                https://www.facebook.com/DSD.CRU/

บริการ 2 Line official account : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
               ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และช่องทางการติดต่อสื่อสารของกองพัฒนานักศึกษา ผ่านโปรแกรม LINE
               https://line.me/R/ti/p/%40132shtez

บริการ 3 Facebook Fanpage : Chandra Loan
               
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และช่องทางการติดต่อสื่อสาร สำหรับผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผ่าน www.faceook.com
               https://www.facebook.com/chandraloan

บริการ 4 บริการให้คำปรึกษา มจษ.
               
ช่องทางการบริการให้คำปรึกษา สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผ่าน www.faceook.com
               https://www.facebook.com/cru.v.care

บริการ 5 งานกิจการนักศึกษา
               
บริการข้อมูลข่าวสาร และบริการนักศึกษา
               https://www.facebook.com/profile.php?id=100033170057917

บริการ 6 Website กองพัฒนานักศึกษา
               
แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารของกองพัฒนานักศึกษา
               https://op.chandra.ac.th/dsd/

บริการ 7 Website สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
               
แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารของสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
               http://alu.chandra.ac.th/alu/

บริการ 8 Website Student Awards Chandrakasem Rajabhat University
               
แหล่งรวบรวมข้อมูลการเข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ประจำแต่ละภาคเรียน
               https://op.chandra.ac.th/dsd/chandraAwards/

บริการ 9 Website CRU Innovation Club Supported by GSB
               
แหล่งรวบรวมข้อมูล ข่าวสารกิจกรรม Innovation Club by GSB Startup และ กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup
               https://cru-gsbclub.chandra.ac.th/

บริการ 10 ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
               
ฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา เพื่อออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม ( ทรานสคริปกิจกรรม )
               https://op.chandra.ac.th/dsd/activitiesChandra/checkProfile.php

บริการ 11 ระบบจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
               
สำหรับบันทึกข้อมูลการทำกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาและบุคลากร สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสามารถใบรายงานแบบบันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งจิตอาสา เพื่อใช้ประกอบการสัมภาษณ์ในการกู้ยืมแต่ละปีการศึกษา
               https://op.chandra.ac.th/dsd/volunteer_rjb/

บริการ 12 ระบบ E-service Chandraloan
               
ระบบบริหารจัดการสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
               http://op.chandra.ac.th/dsd/eservice.chandraloan/

บริการ 13 ระบบตรวจสอบสถานะการขอรับ หนังสือรับรองความประพฤตินักศึกษา
               
สำหรับตรวจสอบสถานะการขอรับหนังสือรับรองความประพฤติ
               https://op.chandra.ac.th/dsd/conductCheck/

บริการ 14 ระบบตรวจสอบสถานะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการเกิดอุบัติเหตุ
               
สำหรับตรวจสอบสถานะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการเกิดอุบัติเหตุ
               https://op.chandra.ac.th/dsd/accidentCheck/

บริการ 15 ระบบตรวจสอบลำดับที่บัณฑิต และกลุ่มฝึกซ้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
               
สำหรับตรวจสอบลำดับที่บัณฑิตและกลุ่มฝึกซ้อม
               https://op.chandra.ac.th/dsd/congratulation/checkProfile/

บริการ 16 ระบบส่งรูปภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
               
สำหรับ Upload รูปภาพเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบัณฑิต
               https://op.chandra.ac.th/dsd/congratulation/bunditUpload/

บริการ 17 Homepage ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
               
Homepage หลักของระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สำหรับตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อดำเนินการตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำ
               https://op.chandra.ac.th/dsd/cru_job/

กองคลัง

บริการ 1 แบบคำร้องขอคืนเงินประกันของเสียหาย สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาหรือลาออก (เอกสารประกอบการขอรับจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
               https://forms.gle/A9ShxhQHQffMcb1x6

บริการ 2 แบบยื่นความจำนงขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา 10 % (เอกสารประกอบการขอรับจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
               https://forms.gle/4zh7YFLttKi35suN8

บริการ 3 แบบยื่นคำร้องขอคืนเงินกรณีจ่ายเงินซ้ำซ้อน/จ่ายเงินผิดรายการ/จ่ายเงินเกิน
               https://forms.gle/VRYsVEjg9rojHfXn9

บริการ 4 แบบคำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 10% สำหรับแนบคำร้องขอคืนเงินในระบบออนไลน์
               https://drive.google.com/file/d/1VvbTg5D_AeV7RciufQIDTN8zlYtEt_2P/view?fbclid=IwAR0AWQYxojziaD33z399kiTOzXMo4BJqRLD84WsPlPOkBWC_qA34w5LCL68

บริการ 5 เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าการศึกษาของบุตรข้าราชการ (แบบมีตราประทับของมหาวิทยาลัย)
               https://drive.google.com/file/d/1N9DBKXwfLiEV0OzXYGs4DlP7rnI51t3v/view?fbclid=IwAR2V-XzUNXeXCarhOvei5rHw6z89Ey6FcwT5w7naJGoPSKvQXJY1-o1uAlw

บริการ 6 แบบยื่นความจำนงขอรับใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์
               https://forms.gle/chebdbUmxSRjVha29

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

บริการ 1 ติดต่อสอบถามสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
               https://www.facebook.com/acad.chandra

บริการ 2 การขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
               http://reg.chandra.ac.th/registrar/login.asp

บริการ 3 รายงานตัวนักศึกษาออนไลน์ สำหรับนักศึกษาใหม่
               http://reg.chandra.ac.th/registrar/login_new.asp

บริการ 4 ตอบปัญหาเกี่ยวกับงานรับสมัคร บริการสมัครเรียน บันทึกข้อมูลส่วนตัว ตอบปัญหา และชำระเงินค่าเทอมนักศึกษาใหม่
               line id : cruadmission

บริการ 5 ขอพักการเรียน/รักษาสภาพออนไลน์ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการรักษาสภาพ
               https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ6xG4FBtThnQEEO5_CELmXrdFMy1gkOXjapzY9aCsStKqjQ/viewform

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริการ 1 งานศูนย์ภาษา
               
จัดอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา
               https://arit.chandra.ac.th/lc

บริการ 2 แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับบริการ email@chandra.ac.th
               
แบบฟอร์มการขอ E-mail หรือลืม Password กรุณากรอกข้อมูล แล้วอ่านรายละเอียดด้านในตามลิงค์ กรอกรายละเอียดแล้วรอ1วัน หลังจากส่งข้อมูล  
               https://www.chandra.ac.th/pages.php?id=5545

บริการ 3 แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับบริการ ใช้บัญชีผู้ใช้ Proxy
               
แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับบริการ ใช้บัญชีผู้ใช้ Proxy  
               https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4erqbCFu1f-bO7e7XN7rxdTFmxXp5dGZ6aOFextc4_eXVlQ/viewform
               คู่มือการติดตั้ง proxy เพื่อเข้าสู่การใช้งานระบบงานภายในมหาวิทยาลัย

บริการ 4 บริการยืมหนังสือออนไลน์
               
ให้บริการจัดหาหนังสือและยืมหนังสือในระบบโดยผู้ใช้บริการแจ้งรายการหนังสือ วันเวลาในการรับหนังสือ มาทางสำนักฯ และมารับหนังสือได้ที่เคาน์เตอร์ชั้น1
               https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTv4UJjorfSPH244Z59kRGElAyIPj0avfI5GDLSLf52aJN5g/viewform

บริการ 5 บริการยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง
               
เมื่อผู้ใช้บริการยืมหนังสือครั้งแรกแล้ว ก่อนครบกำหนดการคืนสองวันสามารถยืมหนังสือต่อได้ด้วยตนเองอีก 1 ครั้ง
               http://opac.chandra.ac.th/Member/Login.aspx

บริการ 6 บริการสืบค้นหนังสือออนไลน์
               
สามารถสืบค้นรายการหนังสือ สื่อโสตทัศน์ และบทความวารสารที่มีให้บริการภายในสำนักวิทยบริการฯ ซึ่งให้ข้อมูลรายระเอียดของชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์ สถานที่จัดเก็บ เป็นต้น
               http://opac.chandra.ac.th/

บริการ 7 ระบบบริการงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ออนไลน์
               
 https://docs.google.com/

บริการ 8 บริการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา
               
กรอกคำร้องผ่านระบบออนไลน์ผ่านเว็บ รองรับการใช้งานผ่าน PC , Tablet และ Smartphone เพียงกรอกคำร้องผ่านอุปกรณ์ของท่านรับ QR-code จากระบบ online  นำ QR-code ไปสแกนที่ตู้ edu-atm เพื่อพิมพ์เอกสาร  
                https://www.eduatm.chandra.ac.th  

สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

บริการ 1 การยื่นคำร้องขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ
               https://forms.gle/tQLTwtUZvhttLVDcA

บริการ 2 แบบฟอร์มคำร้องลงเรียนกลุ่มเรียนเต็ม รายวิชาศึกษาทั่วไป GE
               https://forms.gle/Eez755Mev7uPdPdf6

บริการ 3 ช่องทางการติดต่อ/ตอบปัญหา
               
Website ของสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
               https://ge.chandra.ac.th/
               Facebook ของสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
               https://1th.me/U3BVs
               Line official ID : @784eqshv
               E-mail : Ge_chandrakasem@hotmail.com

คณะศึกษาศาสตร์

บริการ 1 ช่องทางการให้บริการคณะศึกษาศาสตร์
               
ช่องทางติดต่อราชการและติดต่อด้านอื่นๆ สำหรับบุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
               https://web.facebook.com/educ.cru/

บริการ 2 สมัครเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564
               
ติดต่อสอบถามการสมัครเรียน
               http://line.me/ti/g/rwWyRD2uW5

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บริการ 1 จองห้องประชุมออนไลน์
               https://humannet.chandra.ac.th//Forms/Online/MeetingRoom/MeetingRoomBooking.html

บริการ 2 คำร้องขอเทียบรายวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชาเรียนหรือรหัสอ้างอิง ของรายวิชาบังคับของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
               https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8N57uxnv2XORePJXFYPzSF9FBcRp-YOoj46nLi8vF5FwoqQ/viewform

คณะวิทยาศาสตร์

บริการ 1 การส่งเอกสารขอเทียบรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
               https://docs.google.com/forms/d/10LB7qg4DVKpJ-1WazLM91ufe3-3j3HK0ZVI-A0qtfkU/viewform?edit_requested=true

บริการ 2 การขอลงทะเบียนเรียนออนไลน์
               https://forms.gle/3L4GhiwCT7LzJtJ19

บริการ 3 คำร้องขอเรียนในกลุ่มที่เต็ม
               https://forms.gle/UsDgZ6dF25EbBhb7A

บริการ 4 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนในกรณีตารางสอบซ้อน
               https://forms.gle/ncwJ5bXzbps26X2b7

คณะวิทยาการจัดการ

บริการ 1 คณะวิทยาการจัดการ
               https://www.facebook.com/MSC.CRU/

บริการ 2 ฝ่ายวิชาการ
               https://www.facebook.com/105339867836921/?ref=pages_you_manage

บริการ 3 ฝ่ายกิจการนักศึกษา
               https://web.facebook.com/msci.cru

บริการ 4 ศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ
               https:// www.facebook.com/fieldexperiencemsci/
               Line Official :@msci_cru

บริการ 5 สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
               https://www.facebook.com/DigitalMarketingCRU

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

บริการ 1 วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
               
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
               https://www.facebook.com/TCMCRU/
               https://amc.chandra.ac.th/

บริการ 2 คลินิกการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
               
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพและผู้ที่สนใจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
               https://www.facebook.com/
               Line id : @rcf6996z
               086-403-9925