ลิงก์เว็บไซต์อาจารย์

คณะศึกษาศาสตร์
ผศ.ดร.เกษมศรี  อัศวศรีพงศ์ธร

คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ชญานี อ่ำประชา
ผศ.เอกพรรณ ธัญญาวินิชกุล
อาจารย์จิตตานันท์ สิทธิสาร
อาจารย์ศุภวิชญ์ มาสาซ้าย
ผศ.สมเดช เฉยไสย
ดร.ชลิต กังวาราวุฒิ
อาจารย์กิตติมศักดิ์ ในจิต
ดร.กฤติยา ศรีบุญเพ็ง
ดร.สุภาพรรณ สัจวรรณ
อาจารย์ศุภรางค์ เรืองวานิช
ดร.ไพโรจน์ สมุทรักษ์
ผศ.ดร.ชนะ ปรีชา
ผศ.เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร
ผศ.ดร.อำนาจ สวัสดิ์นะที
ผศ.อภิชาติ หาจัตุรัส

คณะวิทยาการจัดการ 
ดร.ก่อกุล กีฬาพัฒน์
อาจารย์ศศิกานต์ จรณะกรัณย์
อาจารย์สุรินทร์ สมคำ
อาจารย์สุรเชษฐ์ จันทร์งาม
อาจารย์ณัฐพล ธนเชวงสกุล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์นรรชนภ ทาสุวรรณ
อาจารย์ถนอมจิตต์ สารอต
อาจารย์ลักษณา ยาน้ำทอง
รศ.วิภา ศุภจารีรักษ์
อาจารย์เบญจวรรณ ธรรมรัตน์
อาจารย์วิชุดา ธนมิตรามณี
ดร.สุจินดา ประเสริฐ

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

ดร.เมธี รุ่งโรจน์สกุล
อาจารย์มัทนพัชร แพรเจริญ
อาจารย์สุทธิสกนธ์ วรรธนะชัยแสง

คณะเกษตรและชีวภาพ
อาจารย์อำนาจ   ภักดีโต